Zarządzenie nr 290/2017 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2017zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Zarządzenie nr 290/2017
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2017


zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), w związku z § 14 pkt 1 ppkt b uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok z późn. zm. i załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017–2029, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 204/2017 Burmistrza Pakości z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej § 1 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1. Zaciągnąć w 2017 roku pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 656 316,77 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych 77/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”.”
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017r. poz. 2232.  
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 290/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 29 grudnia 2017r.

zmieniającego zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
 
Gmina Pakość realizuje w 2017r zadanie pn. „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”. W celu zapewnienia źródeł sfinansowania, z uwagi na wysokie nakłady, wystąpiła konieczność zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Z uwagi na niższe koszty zakupy gruntu na potrzeby inwestycji, nie ma konieczności zaciągnięcia pożyczki w początkowej wartości. Wartość pożyczki zostaje zmniejszona o kwotę 3 683,23 zł.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), zgodnie z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a do jego zadań  należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok z późn. zm., Burmistrz Pakości jest upoważniony do zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2018, 09:18:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 405