Uchwała nr XIX/164/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2008w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.[1]) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r Nr 136, poz. 969, z późn. zm.[2])

Uchwała nr XIX/164/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.[1]) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r Nr 136, poz. 969, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Pakość na 2009 r. ,ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P. Nr. 81, poz. 717) z kwoty 55, 80 zł za 1 kwintal do kwoty 39,00 zł za 1 kwintal.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

_____________________________________
[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111
[2]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIX/164/08
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2009 rok

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem ustalenia wysokości 1 kwintala żyta, będącego podstawą do naliczenia podatku rolnego w 2009 roku. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. wynosi 55,80 zł ( M.P. Nr 81, poz. 717).

Podstawę prawna podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, z późn. zm.), zgodnie z którym rady gmin sa uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta określonego, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2008, 12:10:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2777