Uchwała nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2])

Uchwała nr XII/80/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Pakość na 2011 rok z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
 • zmniejszyć środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 153 933,00 zł,
 • zmniejszyć środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 436 349,00 zł, 
 • dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 161 635,00 zł, 
  • zmniejszeń o kwotę 554 872,26 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 161 635,00 zł, 
  • zmniejszeń o kwotę 4 496 664,00 zł, 
  • przeniesień na kwotę  34 632,00 zł. 
2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 25 861 126,46 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 23 698 865,46 zł
  a) dochody własne 13 911 261,74 zł;
  b) subwencje 5 350 970,00 zł; 
  c) dotacje celowe 4 436 633,72 zł; w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 153 524,72 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 2 162 261,00 zł;
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 1 516 442,00 zł; w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 281 307,00 zł;
  b) dochody ze sprzedaży majątku 632 834,00 zł;
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 12 985,00 zł”;
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
”§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2011 rok w wysokości 31 925 332,72 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 23 387 528,72 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych 17 528 968,00 zł; 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 096 915,40 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 432 052,60 zł;
  b) dotacje na zadania bieżące 918 005,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 539 359,72 zł;
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 171 536,00 zł;
  e) obsługa długu 229 660,00 zł; 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 8 537 804,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 537 804, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5 791 352,00 zł”.
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 
c) Deficyt budżetu w kwocie 6 064 206,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • kredytów w kwocie 4 296 293,26 zł;     
 • wolnych środków w kwocie 1 767 913,00 zł. 
d) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2011r.” na kwotę 12 437 451,00 zł otrzymuje brzmienie: „Zadania inwestycyjne w 2011r.” na kwotę 8 537 804,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

e) załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2011r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 
f) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  oraz spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 
g) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

h) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł
 • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na: 4 296 293,26 zł  
  • kredyty 4 296 293,26 zł 
i) § 13 pkt a otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł
 • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na: 4 296 293,26 zł
  • kredyty 4 296 293,26 zł    
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa

Załącznik nr 1 (160kB) pdf
Załącznik nr 1a (105kB) pdf
Załącznik nr 2 (188kB) pdf
Załącznik nr 3 (100kB) pdf
Załącznik nr 4 (92kB) pdf
Załącznik nr 5 (97kB) pdf
Załącznik nr 6 (100kB) pdf
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.  
 


UZASADNIENIE
do uchwały XII/80/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2011r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok
 
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

wprowadzenia zmiany w planie dochodów budżetowych:
 • w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 153 933,00 zł w związku z uzyskaniem oszczędności w procedurze przetargowej, w części dotyczącej finansowania z PROW zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności”, 
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie na kwotę 29 592,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz odsetek, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 14,00 zł w związku z wykonaniem dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych, zmniejszenie o kwotę 60 007,00 zł, w związku z niższym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od lokowanych środków na rachunkach, 
 • w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 128 634,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu: podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, odsetek, od środków transportowych, opłaty targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, zmniejszenie o kwotę 343 208,26 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od nieruchomości od osób fizycznych, od środków transportowych, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 3 000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodu z tytułu wpłat za żywienie w Gimnazjum w Pakości, 
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 20 100,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego, odsetek, wpływów z usług opiekuńczych, 
 • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 18 010,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodów  z tytułu wpłat na organizację wypoczynku letniego dzieci, 
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 395,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek oraz opłaty produktowej, zmniejszenie o kwotę 113 547,00 zł z tytułu niższego niż zakładano wykonania dochodu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 3 436 349,00 zł, w związku z nieotrzymaniem w 2011r. refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” w części dotyczącej finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, 
wprowadzenia zmiany w planie wydatków budżetowych:
 • w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 189 333,00 zł wartości zadania  „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności”, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w procedurze przetargowej w części finansowanej z budżetu oraz PROW, 
 • w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 207 644,00 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na umowy zlecenia, różne opłaty, kary i odszkodowania oraz w następujących zadaniach inwestycyjnych: 
  • „Modernizacja drogi gminnej nr 150514C o długości  817 mb położonej na działce  nr 4/74, 4/78, 4/80, 4/77 w miejscowości Giebnia gm. Pakość”, 
  • „Przebudowa drogi gminnej – ul. Radłowskiej na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Cmentarnej w Pakości”, 
  • „Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich”, 
  • „Utwardzenie parkingu przy ul. Mogileńskiej 29 w Pakości”, 
  • „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul.Szkolnej w Pakości”, 
  • „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul.Radłowskiej w Pakości”, 
 • w dziale 700 Gospodarka komunalna zmniejszenie na kwotę 126 503,00 zł, w związku z niewykonaniem planowanych wydatków następujących zadaniach inwestycyjnych: 
  • „Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w  Radłowie”, 
  • „Wzmocnienie i naprawa ścian i stropów wraz z dociepleniem elewacji budynków Nr 3 i 5 położonych przy ul. Św.Jana w Pakości”, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 36 529,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 2 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz składek na Fundusz Pracy, zmniejszenie planu na wynagrodzeniach dla pracowników interwencyjnych, 
 • w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 7 700,00 zł, w związku z niewykonaniem planu na wynagrodzeniach agencyjno-prowizyjnych, umowach zlecenia oraz zakupach materiałów, 
 • w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 219 000,00 zł w związku z niższą wartością odsetek zapłaconych od zaciągniętych pożyczek i kredytów, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 5 000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 51 500,00 zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, niższym niż zakładano przekazaniem środków dla niepublicznych przedszkoli, 
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 49 000,00 zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń, świadczeń społecznych, 
 • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 24 513,00 zł w związku z niższym wykonaniem planu wydatków na organizację wypoczynku letniego dla dzieci, 
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 378,00 zł w związku z otrzymaniem środków z opłaty produktowej, zmniejszenie o kwotę 154 470,00 zł w związku z niższą wypłatą dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest, niższą realizacją planu wydatków zadań: 
  • „Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości”, 
  • „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Barcińskiej w m. Pakość”, 
  • „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej w m. Pakość”, 
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie na kwotę 156 257,00 zł, zmniejszenie o kwotę 3 416 472,00 zł, przeniesienie na kwotę na 32 632,00 zł, w związku z korektą planu o oszczędności uzyskane w procedurze przetargowej na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”, 
 • w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, 
 • zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów o kwotę 351 509,74 zł w związku z koniecznością dostosowania potrzeb finansowych do harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” oraz zmniejszenie spłat planowanych kredytów w związku z dokonaniem ich spłaty w terminie późniejszym niż zakładanoi pożyczki w związku z decyzją umorzenia przez WFOŚiGW w Toruniu pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w kwocie 434 000,00 zł. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy przywołane w podstawie prawnej niniejszej uchwały.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 grudnia 2011, 11:44:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1541