Zarządzenie nr 247/09 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 30 września 2009w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Zarządzenie nr 247/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 września 2009


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 •  przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 12 000 zł 
 • dokonać zmian w planie wydatków: 
  • zwiększeń na kwotę 12 000 zł
  • przeniesień na kwotę 55 024 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
 
Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 23 321 825,35 zł, w tym:
 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 20 539 852,35 zł  
  • dochody własne 11 138 198,00 zł
  • subwencja 5 724 866,00 zł
  • dotacje celowe 3 676 788,35 zł


 • dochody majątkowe w kwocie  2 781 973,00 zł  
  • dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2 578 739,00 zł
  • dochody ze sprzedaży majątku 202 000,00 zł
  • dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  1 234,00 zł 
b) § 2 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 444 394,35 zł
 • wydatki bieżące w kwocie 20 202 911,35 zł, w tym na: 
  • wynagrodzenia i pochodne 9 806 787,68 zł
  • dotacje 851 215,00 zł
  • obsługa długu 242 437,00 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie 6 241 483,00 zł, 
  • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 241 483,00 zł 
c) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 122 569,00 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 846 504,00 zł 
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 276 065,00 zł 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok określono w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik nr 1 (90kB) pdf
Załącznik nr 2 (100kB) pdf


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,  z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,  Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317,  Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 247/09 Burmistrza Pakości
z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2009r. wynika z konieczności zwiększenia planu dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 12 000 zł w związku z pismem nr WFB.I.3011-51/09 z dnia 24 września 2009r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowanie i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” oraz dokonania przeniesień na ogólną kwotę 55 024 zł:
 • w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (znaki drogowe, kostka) oraz w celu zapewnienia środków na usługi równiarką, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 24 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 października 2009, 11:45:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2191