Zarządzenie nr 61/11BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 10 sierpnia 2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Zarządzenie nr 61/11
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 sierpnia 2011


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[2]) oraz § 13 ppkt b uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • przeniesień na kwotę 16 509,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2.Po dokonanych zmianach
a)  § 1 nie ulega zmianie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 30 995 486,72 zł, w tym:
 1.   dochody bieżące w kwocie 23 571 716,72 zł
  a) dochody własne 14 197 143,00 zł
  b) subwencje  5 350 970,00 zł 
  c) dotacje celowe  4 023 603,72 zł     
  w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 153 524,72 zł 
 2. dochody majątkowe w kwocie 7 423 770,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 6 801 154,00 zł   
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3  6 672 604,00 zł        
  b) dochody ze sprzedaży majątku 620 834,00 zł     
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1 782,00 zł” 
b)  § 2 nie ulega zmianie:
”§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2011 rok w wysokości 36 532 373,72 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 22 845 762,72 zł
  a) wydatki jednostek budżetowych 17 020 943,00 zł                      
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 915 590,92 zł
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 105 352,08 zł                          
  b) dotacje na zadania bieżące 933 505,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 271 118,72 zł 
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa  w art. ust. pkt 2 i 3 171 536,00 zł
  e) obsługa długu 448 660,00 zł 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 13 686 611,00 zł
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 13 686 611,00 zł
  programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3” 10 220 166,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego zarządzenia,
 
c) Deficyt budżetu w kwocie 5 536 887,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • kredytów w kwocie 3 364 442,00 zł   
 • pożyczek w kwocie 417 413,00 zł      
 • wolnych środków w kwocie 1 755 032,00 zł   
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok określono w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (110kB) pdf
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 oraz Nr 134, poz. 777.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726.

 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 61/11
Burmistrza Pakości
z dnia 10 sierpnia 2011r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok  
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2011r. wynika z konieczności dokonania przeniesień: w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie plakatów, w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 2 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na remont w pomieszczeniach świetlicy profilaktycznej, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 2 009,00 zł w związku z koniecznością opłacenia usług w celu organizacji półkolonii letnich w Szkole Podstawowej w Pakości oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 2 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do kosiarek.
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (22 sierpnia 2011, 09:18:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2134