Uchwała nr XL/399/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2022w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. nr 418/22Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[1]) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XL/399/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. nr 418/22

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[1]) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
                       
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Pakość, wynoszącego 1/21 części nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. nr 418/22 o pow. ca 0,0425 ha, ewidencyjnie RV (grunty orne klasy V), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00023371/2, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815, z 2022 r. poz. 1846 i 2185.
 
 
UZASADNIENIE
 
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest wyrażenie zgody na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Pakość, wynoszącego 1/21 części nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. nr 418/22 o pow. ca 0,0425 ha, ewidencyjnie RV (grunty orne klasy V), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00023371/2.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbywania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
W myśl art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Zgodnie z art. 37 ust. 1 powołanej  ustawy z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Pakość, wynoszącego 1/21 części nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. nr 418/22 o pow. ca 0,0425 ha, ma na celu umożliwienie dostępu dz. nr 418/23 do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną i utworzony na dz. nr 418/22 zjazd.
5. Ocena skutków regulacji:
Skutkiem wykonania niniejszej uchwały będzie wpływ środków finansowych do budżetu Gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2023, 09:20:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20