Uchwała nr XX/171/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2008w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) i oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[2])

Uchwała nr XX/171/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) i oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 20 425 529 zł, w tym:

 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 20 335 529 zł
  dochody własne 10 871 385zł
  subwencje 5 967 102 zł
  dotacje 3 497 042 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 90 000 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 oraz Nr 1a do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 667 472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie 20 059 529 zł, w tym na:
wynagrodzenia i pochodne 9 886 765 zł
dotacje 831 308 zł                                 
obsługa długu 300 466 zł 

b) wydatki majątkowe w kwocie 9 607 943 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Planowane inwestycje na lata 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 241 943 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 6 965 878 zł

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 276 065 zł

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 9 965 878 zł, rozchody w wysokości 723 935 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

a) ogólną w wysokości   70 000 zł,

b) celową w wysokości 21 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 114 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody 232 405 zł

b) wydatki 232 405 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 605 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

2. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych
na łączną kwotę 218 000 zł, zgodnie załącznikiem Nr 11 do uchwały.

3. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień na łączną kwotę 8 308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 • stan środków obrotowych na początek roku 1 376 102 zł
 • przychody 557 000 zł
 • wydatki 1 898 000 zł
 • stan środków obrotowych na koniec roku 35 102 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000  zł
 • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 965 878  zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,

3) do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów w kwocie
312 891 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu i przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów oraz przeniesienie wydatków budżetu między rozdziałami w ramach działów, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

Załącznik nr 1 (168kB) pdf
Załącznik nr 1a (37kB) pdf
Załącznik nr 2 (720kB) pdf
Załącznik nr 3 (34kB) pdf
Załącznik nr 3a (31kB) pdf
Załącznik nr 4 (41kB) pdf
Załącznik nr 5 (39kB) pdf
Załącznik nr 6 (38kB) pdf
Załącznik nr 7 (30kB) pdf
Załącznik nr 8 (37kB) pdf
Załącznik nr 9 (41kB) pdf
Załącznik nr 10 (27kB) pdf
Załącznik nr 11 (32kB) pdf
Załącznik nr 12 (32kB) pdf
Załącznik nr 13 (42kB) pdf
Załącznik nr 14 (48kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1112

UZASADNIENIE  
do uchwały Nr  XX/171/08 
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2009 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów  i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 stycznia 2009, 08:30:36)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (7 stycznia 2009, 08:40:56)
Zmieniono: publikacja załącznika nr 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2644