Uchwała nr XLIII/418/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 lutego 2023w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

Uchwała nr XLIII/418/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 lutego 2023


w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)


uchwala się,  co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na przewodniczącą Rady Miejskiej w Pakości wybrana została radna p. Joanna  Błaszak.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski
 

UZASADNIENIE 
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 19 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zgodnie z którym rada gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.  
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Nie dotyczy.  
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W związku z odwołaniem dotychczasowego przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości z pełnienia ww. funkcji, zaszła konieczność przeprowadzenia wyborów wyłaniających nowego przewodniczącego Rady.
W wyniku tajnego głosowania Rada Miejska w Pakości dokonała wyboru przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100% składu rady. Głosów ważnych oddano 15, głosów nieważnych oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1.
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów za wyborem:
Joanna Błaszak - 9 głosów.
Tomasz Oset     - 5 głosów.
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Pakości wybrana została radna p. Joanna Błaszak.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej  
Marek Szymborski

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (20 marca 2023, 08:49:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6