Uchwała nr XXVII/192/05Rady Miejskiej w Pakościz dnia 8 grudnia 2005w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2006Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.)

Uchwała nr XXVII/192/05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 8 grudnia 2005


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. (M.P. Nr 62 poz.867), przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Pakość na rok 2006, na kwotę 24,00 zł za 1 kwintal.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 marca 2006, 13:01:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3634