Zarządzenie nr 239/09 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 14 sierpnia 2009w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Zarządzenie nr 239/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 14 sierpnia 2009


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Na  podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki  dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę  21 090 zł
 • dokonać przeniesień w planie dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna na kwotę 65 262 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków: 
  • zwiększeń na kwotę 21 090 zł 
  • przeniesień na kwotę 71 262 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości  23 075 073,35 zł, w tym:
 • dochody bieżące w kwocie 20 405 630,35 zł, w tym: 
  • dochody własne 11 019 976,00 zł
  • subwencja 5 724 866,00 zł
  • dotacje 3 660 788,35 zł 
 • dochody majątkowe w kwocie 2 669 443,00 zł 
§ 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości  26 197 642,35 zł
 • wydatki bieżące w kwocie 20 046 618,35 zł, w tym: 
  • wynagrodzenia i pochodne 9 733 787,68 zł
  • dotacje 836 215,00 zł
  • obsługa długu 300 466,00 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie  6 151 024,00 zł 
§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 122 569 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 846 504 zł 
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 276 065 zł 
załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (96kB) pdf
Załącznik nr 2 (98kB) pdf
Załącznik nr 3 (36kB) pdf

__________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,  z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,  Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317,  Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 239/09
Burmistrza Pakości
z dnia 14 sierpnia 2009r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2009r. wynika z konieczności:
 • zwiększenia planu dotacji celowych na 2009r. zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-37/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2009r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych; 
 • dokonania przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdz. 85213 z § 2010 na § 2030 kwotę 4 157 zł i w rozdziale 85214 z § 2010 do § 2030 kwotę 61 105 zł, zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-40/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2009r, w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz ustawą z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 99, poz. 826), 
 • zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki budżetowe w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakości. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian
w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 sierpnia 2009, 14:06:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2321