Uchwała nr XX/147/05Rady Miejskiej w Pakościz dnia 24 lutego 2005w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2005 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz § 5 ust. l Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, póz. 972 i poz. 974)

Uchwała nr XX/147/05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 24 lutego 2005


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz § 5 ust. l Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, póz. 972 i poz. 974)


§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2005 rok, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

        Ryszard Kuflewicz
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203.


UZASADNIENIE

do uchwały nr XX/147/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości
na 2005 rok.

Komisja Rewizyjna jest organem Rady Miejskiej powołanym do przeprowadzania kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Zgodnie z § 5 ust. l Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz. 972 i 974), komisja pracuje wg planu pracy, który przedstawia radzie do akceptacji na początku każdego roku kalendarzowego.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

         Ryszard Kuflewicz
Zał. do uchwały nr XX/147/05
RM w Pakości z dnia 24 lutego 2005 r.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.

I kwartał 2005

 • Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok
 • Kontrola Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pakości
 • Kontrola K. S. Notecianka Pakość pod względem wykorzystania dotacji z Urzędu Miasta za 2004 rok
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok
 • Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2004 rok
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Pakości
 • Sprawy bieżące

II kwartał

 • Kontrola Gimnazjum w Pakości
 • Kontrola wydatków i stopnia realizacji założeń wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy
 • Kontrola funkcjonowania wysypiska odpadów komunalnych
 • Kontrola bazy wypoczynkowej oraz stopnia przygotowania placówek oświatowych w Pakości do okresu wakacyjnego
 • Kontrola dotychczasowej realizacji zadań oraz zapoznanie się z propozycją wakacyjną
  wynikającą z oferty beneficjentów otwartego konkursu w zakresie upowszechniania kultury
  fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Pakość
 • Sprawy bieżące

III kwartał

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za i półrocze 2005 roku
 • Kontrola prowadzonych przetargów i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości
 • Kontrola funkcjonowania gazetki lokalnej w nowej formule
 • Sprawy bieżące

IV kwartał

 • Zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie 2005 roku
 • Zapoznanie się z projektem budżetu na 2006 rok
 • Omówienie uchwał podatkowych
 • Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej za 2005 rok
 • Sprawy bieżące

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

         Jarosław Kotyński


Pakość, dnia 02 lutego 2005 r.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (25 sierpnia 2005, 09:29:38)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (25 sierpnia 2005, 09:44:34)
Zmieniono: poprawa wyświetlania polskich czcionek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4003