Zarządzenie nr 103/2015 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 30 grudnia 2015w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Pakości wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Zarządzenie nr 103/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Pakości wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Na podstawie art. 16 ust. 2. ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414 z późn. zm.1), zarządza się, co następuje:

§ 1.  Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Pakości, zwanego dalej Urzędem, z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, zwanymi dalej podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, przy załatwianiu spraw przedstawianych przez te podmioty Burmistrzowi Pakości, zwanemu dalej Burmistrzem.
§ 2.1.  Pracownicy Urzędu podczas postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową są obowiązani do dokumentowania podejmowanych kontaktów. Kontakty podejmowane przez podmioty wykonujące działalność lobbingową mogą w szczególności dotyczyć przedkładania, w formie pisemnej lub ustnej, wniosków zmierzających do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1., obejmuje w szczególności dokumentowanie kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w sprawach związanych z przedłożeniem, w szczególności:
 1. wniosku o podjęcie określonej inicjatywy uchwałodawczej,
 2. propozycji rozwiązań prawnych,
 3. opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej symulacje skutków ich wdrożenia,
 4. propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji,
 5. zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu uchwały, projektem uchwały lub projektem zarządzenia, zwanych dalej projektem.
3. Dokumentowanie kontaktów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, polega na sporządzeniu po każdym kontakcie, w szczególności po spotkaniu, pisemnej notatki, zawierającej przede wszystkim:
 1. informację o określeniu sprawy, w której działalność lobbingowa była podejmowana,
 2. datę spotkania,
 3. wskazanie podmiotu lub osoby, która wykonywała działalność lobbingową,
 4. określenie form podjętej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom,
 5. określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący działalność lobbingową w danej sprawie,
 6. podpis pracownika Urzędu sporządzającego notatkę.
§ 3.  W przypadku, gdy do Urzędu wpłynie wystąpienie od podmiotu wykonującego działalność lobbingową, właściwy merytorycznie, ze względu na przedmiot wystąpienia, Referat Urzędu:
 1. rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu,
 2. sprawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie, został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową,
 3. dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu właściwości Urzędu, a w przypadku jej niestwierdzenia kieruje sprawę do organu właściwego,
 4. dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu swojej właściwości, a w przypadku jej niestwierdzenia kieruje sprawę do właściwego merytorycznie Referatu Urzędu lub do właściwej merytorycznie jednostki podległej,
 5. informuje kierownictwo Urzędu, o potrzebie poinformowania ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w przypadku, gdy podmiot nie jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową,
 6. przesyła do Sekretariatu Urzędu informację o:
  a) wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu, od którego ono pochodzi,
  b) treści wystąpienia oraz podmiotach, na rzecz których jest ono realizowane. 
§ 4.1.  Właściwy merytorycznie Referat Urzędu udziela na piśmie odpowiedzi na wystąpienie podmiotu wykonującego działalność lobbingową.
2.W razie potrzeby właściwy merytorycznie Referat może wyznaczyć termin spotkania w celu omówienia zagadnień w wystąpieniu podmiotu wykonującego działalność lobbingową. Przebieg spotkania dokumentuje się w formie notatki urzędowej, stosownie do wymagań określonych w § 2. ust.3.
3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2. pkt 5), właściwy merytorycznie Referat Urzędu obowiązany jest również ustosunkować się do propozycji w nim zawartych przez ich uwzględnienie w projekcie lub w razie ich nieprzyjęcia, przez wyjaśnienie przyczyn takiego stanowiska w odpowiedniej części uzasadnienia do tego projektu.
§ 5.1.  Każdy Referat Urzędu, w którym podejmowane były kontakty, o których mowa w § 2., prowadzi rejestr wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
2.W rejestrze, o którym mowa w ust. 1., zamieszcza się:
 1. imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, wykonującego zawodową działalność lobbingową, od którego pochodzi wystąpienie,
 2. numer w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową – jeżeli podmiot ten został wpisany do tego rejestru,
 3. imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, na rzecz którego zawodowa działalność lobbingowa jest wykonywana,
 4. datę wpływu wystąpienia do Urzędu,
 5. określenie formy podjętej działalności lobbingowej,
 6. określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań,
 7. opis sposobu załatwienia sprawy, ze wskazaniem właściwego Referatu Urzędu lub właściwej jednostki, o której mowa w § 3 pkt 4), z uwzględnieniem wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący działalność lobbingową na sposób załatwienia sprawy.
3. Zbiorczy rejestr, na podstawie danych przekazywanych przez Referaty Urzędu, prowadzi Sekretariat Urzędu.
4. Referaty Urzędu są obowiązane do przekazywania danych za dany rok z rejestru,               o którym mowa w ust. 1., do Sekretariatu Urzędu, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczą dane.
5. Na podstawie otrzymanych z Sekretariatu Urzędu danych Zastępca Burmistrza opracowuje raz w roku, do końca lutego w roku następującym po roku, którego dane dotyczą, informację o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal1 Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2009 r., Nr 42, poz. 337, z 2011 r., Nr 106, poz. 622, Nr 161, poz. 966 oraz z 2015 r., poz. 1893.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 grudnia 2015, 07:40:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 525