Zarządzenie nr 302/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 6 grudnia 2021zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Zarządzenie nr 302/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 6 grudnia 2021


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 28 lutego 2021r., Nr XXIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r., Nr XXV/238/2021 z dnia 29 czerwca 2021r., Nr XXVI/260/2021 z dnia 30 września 2021r., Nr XXVII/268/2021 z dnia 28 października 2021r. Nr XXVIII/275/2021 z dnia 26 listopada 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 8 193,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków: zwiększenie o kwotę 8 193,00 zł, przeniesienie na kwotę 148 054,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 50 519 390,42 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 47 795 656,17 zł, w tym:
a) dochody własne 22 733 644,16 zł,
b) subwencje 8 381 481,00 zł,
c) dotacje celowe 16 680 531,01 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 41 736,21 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 723 734,25 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 523 709,25 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 389 525,54 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 58 072 892,52 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 47 488 922,57 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 931 654,65 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 614 815,33 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 316 839,32 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 925 104,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 400 344,24 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 63 719,08 zł,
e) obsługa długu 168 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 583 969,95 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 412 567,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 490 741,27 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,

6) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. określono w załączniku Nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1101kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, na kwotę 7 178,00 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 1 grudnia 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,
przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, na kwotę 1 015,00 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 1 grudnia 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadania własne (gminy)”,
przeniesienie w dziale 750 Administracja publiczna, na kwotę 1 791,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup licencji programu iArkusz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
przeniesienie w dziale 801 Oświata i wychowanie, na kwotę 131 153,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pakość uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy, na zakup środków czystości, art. papierniczych, przeglądu wentylacji z wymianą filtrów, przeglądu pompowni, zakup gier oraz odpis na ZFŚS w Przedszkolu Miejskiego w Pakości, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚŚ oraz wypłatę wynagrodzenia w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, na zakup środków chemicznych oraz opłatę za śmieci i ścieki w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości, na wypłatę wynagrodzenia pracowników, zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz wynagrodzenie animatorów w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna, na kwotę 15 110,00 zł, w celu prawidłowego rozliczenia programu „Wspieraj seniora na rok 2021” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zasiłki celowe, w okresie pandemii wzrosła liczba i wysokość przyznawanych świadczeń w tym zakresie.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (10 grudnia 2021, 07:30:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63