Zarządzenie nr 231/06BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 25 lipca 2006w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Zarządzenie nr 231/06
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 25 lipca 2006


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ) postanawia się,
co następuje:

§ 1. I. W uchwale Nr XXVIII/197/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok, wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie
  na kwotę 703 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • dokonać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
  na kwotę 36 000 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

 • po stronie dochodów 15 915 433 zł
 • po stronie wydatków 18 416 683 zł
 • deficyt 2 501 250 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (63kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 231/06
Burmistrza Pakości
z dnia 26 lipca 2006r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Zmiany przedmiotowego zarządzenia wynikają z:

 • przyjęcia dotacji celowej decyzją Nr WFB.I.3011-25/06 z dnia 7 lipca 2006r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
 • wykonania kasowego budżetu.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póżn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Uchwały Nr XXVIII/197/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 14:23:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2828