Uchwała nr XX/172/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[2])

Uchwała nr XX/172/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r. z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

- dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:
zwiększeń na kwotę 1 609 902,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1  i Nr 2 do niniejszej uchwały,

- dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych:
zwiększeń na kwotę 41 576,00 zł
zmniejszeń na kwotę 15 976,75 zł
przeniesień na kwotę 127 697,00  zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 23 491 031,62 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie, w tym: 22 090 941,62 zł
dochody własne 12 451 158,00 zł
subwencje 4 882 210,00 zł
dotacje 4 757 573,62 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 400 090,00 zł

b) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 906 728,87 zł

- wydatki bieżące w kwocie 19 751 118,87 zł, w tym na:
wynagrodzenia i pochodne 9 084 616,42 zł
dotacje 748 308,00 zł                                 
obsługa długu 176 709,00 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 2 155 610,00 zł,
 
c) nadwyżka w wysokości 1 584 302,75 zł, która zostanie przeznaczona na finansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku, z zakresu dróg gminnych oraz ochrony zabytków.

d) załącznik Nr 3 „Planowane inwestycje na lata 2008-2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr  4 do niniejszej uchwały,

e) załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008r.” na kwotę 2 151 910 zł
otrzymuje brzmienie:

„Zadania inwestycyjne w 2008r.” na kwotę 2 155 610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 
f) załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

g) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

h) załącznik Nr 8 „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

i) załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Pakość na 2008 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9  do niniejszej uchwały,
 
j) załącznik Nr 13 „Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
 
k) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r. określa załącznik Nr 11.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

Załącznik nr 1 (152kB) pdf
Załącznik nr 2 (41kB) pdf
Załącznik nr 3 (36kB) pdf
Załącznik nr 4,5 (40kB) pdf
Załącznik nr 6 (50kB) pdf
Załącznik nr 7 (48kB) pdf
Załącznik nr 8 (31kB) pdf
Załącznik nr 9 (46kB) pdf
Załącznik nr 10 (36kB) pdf
Załącznik nr 11 (30kB) pdf

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218
oraz z 2008r. Nr  180, poz. 1111

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 182, z  2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/172/08
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2008 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

  • zmiany w planie dochodów budżetowych w związku  z wyższym niż zakładano wykonaniem planowanych dochodów,
  • zmiany w planie wydatków budżetowych, poprzez:
    • zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych dla Gimnazjum w związku z zakupem kserokopiarki, zmniejszeniem planu zakupów inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim,
    • zwiększeniem planu wydatków  jednostek budżetowych celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki w związku z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Gimnazjum, Dyrektora ZPO w Kościelcu  oraz  zwiększenie wydatków na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w związku  z wyższym wykonaniem dochodów z tyt.opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami dokonywanie zmian w budżecie gminy należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2009, 15:07:19)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (21 stycznia 2009, 13:30:06)
Zmieniono: poprawa błędu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2328