Zarządzenie nr 176/2016BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 8 grudnia 2016zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Zarządzenie nr 176/2016
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 8 grudnia 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r. z późn.zm, wprowadzić następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
a) zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 472 808,00 zł,
b) zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 45 634,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
a) zwiększenie na kwotę 472 808,00 zł,
b) zmniejszenie na kwotę 45 634,00 zł
c) przeniesienie na kwotę 97 802,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 36 148 484,35 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 35 190 330,46 zł
a) dochody własne 17 736 416,04 zł,
b) subwencje 6 287 294,00 zł,
c) dotacje celowe 11 166 620,42 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 60 792,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 958 153,89 zł
a) dochody ze sprzedaży majątku 460 000,00 zł
b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 26 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 472 153,89 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 344 526,00 zł”;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 36 148 484,35 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 34 087 193,46 zł,
a) wydatki jednostek budżetowych 21 681 343,62 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 304 956,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 376 386,86 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 413 060,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 671 216,84 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i
3 ustawy o finansach publicznych 102 473,00 zł,
e) obsługa długu 219 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2 061 290,89 zł,
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 031 290,89 zł, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 355176,00 zł
b) dotacje celowe na inwestycje 30 000,00 zł”.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r. określono w załączniku Nr 1, 1a, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (868kB) pdf

Burmistrza Pakości
Wiesław Kończal


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 176/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 8 grudnia 2016r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2016r. jest konsekwencją:
  • zmniejszenia dotacji celowej decyzją nr WFB.I.3120.3.93.2016 z dnia 28 listopada 2016r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 167,00 zł w oparciu o analizę sprawozdania pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016r. – zadania własne”,
  • zwiększenia dotacji celowej decyzją nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85211 na kwotę 206 100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – rezerwa celowa cz.83, poz.91 ustawy budżetowej na 2016r., w rozdziale 85212 na kwotę 266 293,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – rezerwa celowa cz. 83, poz. 91 ustawy budżetowej na 2016r., w rozdziale 85213 na kwotę 415,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz.930 z późn.zm.), zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85214 o kwotę 21 467,00 zł i w rozdziale 85295 o kwotę 20 000,00 zł w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia wydatków budżetowych za 2016r. – zadania własne,
  • dokonania przeniesień w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 47 820,00 zł w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚS, składek na ZUS oraz opłacenia bieżących faktur,
  • dokonania przeniesień w rozdziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 35 872,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na opłatę bieżących faktur a także w związku z przeliczeniem wynagrodzeń, składek ZUS i składek na fundusz pracy,
  • dokonania przeniesień w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 3 300,00 zł w związku z korektą wydatków w poszczególnych paragrafach,
  • dokonania przeniesień w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 6 100,00 zł w związku z koniecznością przygotowania paczek świątecznych dla samotnych mieszkańców gminy,
  • dokonania przeniesień w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 140,00 zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń nauczycieli,
  • dokonania przeniesień w dziale 900 Gospodarka komunalna na kwotę 4 520,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rycerzewko a także z przeznaczeniem na zapłatę bieżących faktur,
  • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 50,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rycerzewko.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatków jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016r. Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (13 grudnia 2016, 10:15:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 434