Zarządzenie nr 391/2014BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 31 grudnia 2014zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014-2029

Zarządzenie nr 391/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 grudnia 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014-2029

Na podstawie art. 232, w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/262/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014–2029, zmienionej uchwałą Nr XXIX/272/2014 z dnia 28 stycznia 2014r., Nr XXX/279/2014 z dnia 25 marca 2014r., zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 317/2014 z dnia 4 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XXXI/292/2014 z dnia 15 maja 2014r., uchwałą Nr XXXII/301/2014 z dnia 24 czerwca 2014r., uchwałą Nr XXXIII/313/2014 z dnia 11 września 2014r., uchwałą Nr XXXIV/321/2014 z dnia 30 października 2014r. oraz uchwałą Nr II/6/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


Załącznik (2964kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 391/2014
Burmistrza Pakości
z dnia 31 grudnia 2014r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014-2029

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Pakość na 2014 rok, w związku z otrzymaną dotacją celową na kwotę 1,00 zł.
Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów
zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Pakość powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 stycznia 2015, 09:10:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 884