Uchwała nr XXXII/225/06Rady Miejskiej w Pakościz dnia 22 czerwca 2006w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji opracowań studialnych dotyczących budowy stanic i przystani wodnych na rzece NotećNa podstawie art. 10 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1)

Uchwała nr XXXII/225/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006


w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji opracowań studialnych dotyczących budowy stanic i przystani wodnych na rzece Noteć

Na podstawie art. 10 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić wolę przystąpienia w ramach Związku Miast i Gmin Nadnoteckich do realizacji opracowań studialnych dotyczących budowy stanic i przystani wodnych na rzece Noteć.

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy realizatorami projektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Kuflewicz


___________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXII/225/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji opracowań studialnych dotyczących budowy stanic i przystani wodnych na rzece Noteć

W dniu 12 czerwca 2003 r. Gmina Pakość przystąpiła do stowarzyszenia o nazwie “Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”. Zasadniczym, statutowym celem działania stowarzyszenia jest m.in. inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do przywrócenia jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.
Opracowanie studium wykonalności dotyczącego budowy stanic i przystani wodnych na rzece Noteć w pełni wpisuje się w statutowy cel działania Stowarzyszenia.
Realizacja przedmiotowego zadania winna nastąpić w roku 2007 w ramach projektu “In Water” realizowanego w ramach komponentu B Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III – Region Morza Bałtyckiego.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 10 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) przewidujące możliwość realizacji zadań publicznych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 sierpnia 2006, 10:51:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3627