Zarządzenie nr 157/2016Burmistrza Pakościz dnia 15 września 2016w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Zarządzenie nr 157/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 15 września 2016


w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446)  w związku z § 1 ust. 2 uchwały Nr XV/155/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pakość, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określam podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Pakość, Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Pakości.

§   3.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
   
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 157/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 15 września 2016r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2017 rok  
 
Określenie wskaźników i podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2017 rok jest niezbędne celem skalkulowania dochodów gminy oraz zaplanowania koniecznych wydatków budżetowych. Przy opracowaniu parametrów do zarządzenia korzystano z informacji zawartych
w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok.   
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 września 2016, 09:59:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 481