Uchwała nr XIX/142/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 28 grudnia 2004w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Pakość realizujących nowe inwestycje.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291)

Uchwała nr XIX/142/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2004


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Pakość realizujących nowe inwestycje.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Sprzyjając rozwojowi przedsiębiorczości oraz potrzebie zmniejszenia bezrobocia ustala się zwolnienia w podatku od nieruchomości dla beneficjentów pomocy realizujących nowe inwestycje.
 2. Ilekroć w uchwale mowa o beneficjencie pomocy należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.
 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy zasady de minimis ( Dz. Urz. L 010 z13.01.2001).
 4. Pomoc de minimis określona niniejszą uchwałą może być udzielana w przypadku gdy wartość planowanej pomocy dla danego przedsiębiorcy, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro brutto.

§ 2

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

  a) nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności,
  b) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności,
  c) grunty, udynki i budowle, w przypadku rozpoczęcia wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będące w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystywane do prowadzenia działalności, pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem bądź rozbudową przedsiębiorstwa.
 2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których budowa została rozpoczęta po wejściu w życie uchwały.
 3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, budynki i budowle nabyte po wejściu w życie uchwały.

§ 3

Zwolnienie przysługuje nie dłużej niż przez 2 lata, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie wymienione w § 2.

§ 4

Ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 - § 3 może również skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją działalność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycję, tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

§ 5

 1. Warunki uzyskania zwolnień , o których mowa w § 1 - § 4 uchwały:

  a) dokonanie nowej inwestycji polegającej na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej bądź rozszerzenie prowadzonej działalności,
  b) przedłożenie na początku każdego roku podatkowego informacje dotyczące:
  - nieruchomości, na której uruchomiono lub poszerzono działalność gospodarczą,
  - wielkości poniesionych i planowanych nakładów inwestycyjnych,
  - wielkości otrzymanej pomocy de minimis w okresie trzech kolejnych lat, poprzedzających datę, od której będzie przysługiwało zwolnienie.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć również na początku każdego roku podatkowego do dnia 15 stycznia.

§ 6

Warunkiem skorzystania ze zwolnień, o których mowa w § 1 i § 4 jest przedłożenie przez przedsiębiorcę, w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwestycji do użytku, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających do objęcia zwolnieniem.

§ 7

 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd Miejski w Pakości w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
 2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
 3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w § 5 ust. 2 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
 4. Podatnik, który wprowadził w błąd Urząd Miejski w Pakości, co do spełnienia warunków, uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
 5. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.

§ 8

 1. Zwolnienia nie stosuje się do przyznawania pomocy przedsiębiorstwom:

  a) sektora transportu oraz działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
  b) pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywozem, mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi dotyczącymi prowadzenia działalności wywozowej,
  c) pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami przywożonymi

§ 9

Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 11

Traci moc uchwała Nr XX/138/2000 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/Ryszard Kuflewicz/

 

*Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne . Zmiana dotyczy od 1 maja 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 959)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 15:33:55)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 15:45:32)
Zmieniono: Zmiana treści uchwały ze względu na nieprawidłowe wklejenie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5202