Uchwała nr XX/155/05Rady Miejskiej w Pakościz dnia 24 lutego 2005zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok Na podstawie art. 124 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/155/05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 24 lutego 2005


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 124 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. z późn. zm., w § 13 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu:

„4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach”

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

       Ryszard Kuflewicz

 


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r., Nr 14, poz. 114.

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/155/05 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 24 lutego 2005r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 134 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach.
W związku z tym, iż wynik wykonania budżetu gminu za 2004r. zamknął się nadwyżką budżetową, istnieje możliwość efektywnego zagospodarowania wolnych środków pieniężnych na lokacie terminowej. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (25 sierpnia 2005, 10:44:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3796