Zarządzenie nr 21/2003Burmistrza Pakości z dnia 2 czerwca 2003w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Zarządzenie nr 21/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 2 czerwca 2003


w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 364), w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 Nr 80, poz. 717)

postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołać z dniem 02 czerwca 2003 r. Panią Barbarę Szatkowską na stanowisko Dyrektora - głównego instruktora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres 1 roku, tj. od dnia 02 czerwca 2003 do dnia 01 czerwca 2004.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:33:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3085