Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Pakościz dnia 13 października 2015zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Zarządzenie nr 84/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 13 października 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

1) Przyjąć środki dotacji celowej:
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 470,00 zł,
 • w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 17 159,35
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
a) zwiększeń o kwotę 20 629,35,00 zł,
b) przeniesień na kwotę  81 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 
3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 32 200 805,10, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 28 554 514,49 zł
a) dochody własne 17 426 496,51 zł,
b) subwencje 6 048 956,00 zł, 
c) dotacje celowe 5 079 061,98 zł, w tym: 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 33 227,44 zł;     
2) dochody majątkowe w kwocie 3 646 290,61,00 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 815 556,61 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 651 757,00 zł     
b) dochody ze sprzedaży majątku 769 601,00 zł      
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 61 133,00 zł,”
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
 
4)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2015 rok w wysokości 33 050 103,24 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 28 205 540,68 zł:
a) wydatki jednostek budżetowych  21 654 546,15 zł,                       
wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 679 335,63 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 975 210,52 zł,                         
b) dotacje na zadania bieżące  1 175 748,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 963 246,29 zł,  
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  0,24 zł,
e) obsługa długu  412 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości  4 844 562,56 zł:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 446 562,56 zł, w tym:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 512 940,00 zł,
b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 398 000,00 zł.”
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 849 298,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji,
 
6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 
7) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
                     
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Załącznik nr 1 (76kB) pdf
Załącznik nr 1a (157kB) pdf
Załącznik nr 2 (109kB) pdf
Załącznik nr 3 (115kB) pdf
Załącznik nr 4 (106kB) pdf
 
BURMISTRZ
Wiesław Kończal

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379,  911,  1146,  1626 i  1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1117, 1130, 1190.  
  
   
 
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 84/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 13 października 2015r.
 
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok  
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2015r. wynika z konieczności wprowadzenia zmian w związku z:
 • otrzymaną dotacją zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2015/19 z dnia 1 października 2015r. w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 470,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń”  oraz w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 16 340,00 zł  z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
 • otrzymaną dotacją zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2015/19 z dnia 8 października 2015r. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 819,35 zł  z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w październiku 2015r.
 • korektą w dziale  852 Pomoc społeczna, w rozdz.85214 i 85295wprowadzono właściwą jednostkę budżetową, która wykonała plan dochodów w paragrafie 097,
 • przeniesieniem planu w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w celu zabezpieczenia środków w kwocie 64 000,00 zł na wydatki związane z funduszem remontowym, wynagrodzeniem i eksploatacją w budynkach stanowiących współwłasność Gminy,
 • przeniesienie w dziale 801 Oświata i wychowanie kwoty 1 000,00 zł, na zakup niezbędnego  wyposażenia dla Przedszkola w Kościelcu oraz zabezpieczenie zakupów materiałów w Szkole Podstawowej w Pakości, zgodnie z pismem złożonym przez dyrektorów,
 • przeniesienie w dziale 851 Ochrona zdrowia, w celu zabezpieczenia wydatków na zakup usług w kwocie 2 800,00 zł oraz zakupu materiałów w kwocie 300,00 zł w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • przeniesienie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii w świetlicach wiejskich oraz Centrum Komunikacji Społecznej.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015r.Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
 
BURMISTRZ  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 listopada 2015, 07:38:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 520