zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych: w m. Mielno, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, w m. Łącko, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/4, w m. Radłowo, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 162/7, w m. Ludkowo, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 14/10 oraz nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I, II i III publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.11.1.2023.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 28 lutego 2023  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Mielno, Łącko, Radłowo i Ludkowo gm. Pakość oraz nieruchomości lokalowej nr 7, położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 
Pakość, 8 marca 2023 r.
KIO.6840.11.3.2023.N.F.-B.
INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 28 lutego 2023 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w m. Mielno i Łącko gm. Pakość, II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Radłowo i Ludkowo gm. Pakość oraz III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7, położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 28 lutego 2023 r. od godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Mielno gm. Pakość, dz. nr 13/13 o pow. ca 0,1700 ha, KW nr BY1I/00023183/7, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 71.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona była z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Łącko gm. Pakość, dz. nr 76/4 o pow. ca 0,2900 ha, KW nr BY1I/00022812/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Br-RV (grunty rolne zabudowane klasy V). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 156.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona była z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Radłowo gm. Pakość, dz. nr 162/7 o pow. ca 0,2628 ha, KW nr BY1I/00035311/1, ewidencyjnie oznaczonej jako RIIIb i RIVa (grunty orne klasy IIIb i IVa). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona była z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 15 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, zabudowanej budynkiem po byłej stacji uzdatniania wody, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, dz. nr 14/10 o pow. ca 0,1961 ha, KW nr BY1I/00046424/6, ewidencyjnie oznaczonej jako Bi (inne tereny zabudowane). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 185.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona była z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 15 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 o powierzchni 28,70 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku nr 71 w miejscowości Kościelec, gm. Pakość, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00077763/0. Przedmiotowy lokal położony jest na II piętrze i składa się z pokoju, kuchni oraz łazienki. W skład nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu w wysokości 327/8392 oraz we współwłasności w działkach geodezyjnie oznaczonych nr 281/5 i 281/51 o łącznej powierzchni 2829 m2, B - tereny mieszkaniowe, dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00042550/0 w wysokości 327/8392. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 4,00 m2.

Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 78.400,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona była z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości lokalowej odbył się w dniu 24 maja 2022 r. natomiast drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości lokalowej odbył się w dniu 21 września 2022 r. – oba zakończyły się wynikiem negatywnym.

I. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Mielno, Łącko, Radłowo i Ludkowo gm. Pakość oraz nieruchomości lokalowej nr 7, położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.


Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 8 marca 2023 r. na okres 7 dni.


Pakość, 25 stycznia 2023 r.
KIO.6840.11.1.2023.N.F.-B.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), uchwały nr XIII/131/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 13/13, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/4, stanowiącej własność Gminy Pakość, uchwały nr XXXIII/339/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Radłowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 162/7, stanowiącej własność Gminy Pakość, uchwały nr XXXIV/355/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 14/10, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz uchwały nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Kościelec 71, gm. Pakość, stanowiącego własność Gminy Pakość.

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 25 stycznia 2023 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Mielno gm. Pakość, dz. nr 13/13 o pow. ca 0,1700 ha, KW nr BY1I/00023183/7, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 71.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w m. Mielno gm. Pakość;
- działka ma kształt prostokąta, przylega do terenów o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;
- działka ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej nr 150437C – Mielno Centrum, utwardzonej asfaltem;
- działka nieuzbrojona w media, z możliwością podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej (na warunkach gestora danej sieci).

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Łącko gm. Pakość, dz. nr 76/4 o pow. ca 0,2900 ha, KW nr BY1I/00022812/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Br-RV (grunty rolne zabudowane klasy V). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 156.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w m. Łącko gm. Pakość, po stronie południowo-wschodniej miejscowości, ok. 200 m od centralnej części wsi;
- działka ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta;
- działka ma dostęp do drogi powiatowej nr 2507C Jaksice – Tuczno – Rybitwy, utwardzonej asfaltem, przez gruntową drogę wewnętrzną (dz. nr 83/5, stanowiącą własność Gminy Pakość);
- działka nieuzbrojona w media, z możliwością podłączenia do sieci wodociągowej oraz energetycznej (na warunkach gestora danej sieci).

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Radłowo gm. Pakość, dz. nr 162/7 o pow. ca 0,2628 ha, KW nr BY1I/00035311/1, ewidencyjnie oznaczonej jako RIIIb i RIVa (grunty orne klasy IIIb i IVa). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w m. Radłowo gm. Pakość, po stronie wschodniej miejscowości;
- działka ma kształt zbliżony do prostokąta, położona jest w sąsiedztwie gruntów rolnych;
- działka ma dostęp do drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Obudno – Słaboszewo – Pakość, utwardzonej asfaltem, przez gruntową drogę wewnętrzną (dz. nr 163, stanowiącą własność Gminy Pakość);
- działka nieuzbrojona w media, z możliwością podłączenia do sieci wodociągowej oraz energetycznej (na warunkach gestora danej sieci).

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 15 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, zabudowanej budynkiem po byłej stacji uzdatniania wody, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, dz. nr 14/10 o pow. ca 0,1961 ha, KW nr BY1I/00046424/6, ewidencyjnie oznaczonej jako Bi (inne tereny zabudowane). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 185.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w m. Ludkowo gm. Pakość;
- działka ma kształt nieregularny – wielokąt;
- działka jest w części ogrodzona i zabudowana budynkiem po byłej rezerwowej stacji uzdatniania wody, wyłączonej z eksploatacji (budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem o konstrukcji żelbetowej, jednospadowy, krytym papą na lepiku, wybudowany w latach 80-tych ub. roku z przeznaczeniem na stację uzdatniania wody);
- na działce zlokalizowane są przewody kanalizacji deszczowej – pozostałości po likwidacji urządzeń wodnych w postaci dwóch studni (do wglądu dokumentacja geologiczna);
- działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej nr 150430C Barcińska – Ludkowo, utwardzonej asfaltem;
- działka uzbrojona w media: energia elektryczna i woda.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/346/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 1, miasto Pakość oraz w obrębie Ludkowo, gmina Pakość, zgodnie z którym są to tereny o przeznaczeniu 1MW/U – cel zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej: bip.pakosc.pl (link: http://bip.pakosc.pl/?app=uchwaly&nid=4486&y=2022). Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, co daje kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 15 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 o powierzchni 28,70 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku nr 71 w miejscowości Kościelec, gm. Pakość, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00077763/0. Przedmiotowy lokal położony jest na II piętrze i składa się z pokoju, kuchni oraz łazienki. W skład nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu w wysokości 327/8392 oraz we współwłasności w działkach geodezyjnie oznaczonych nr 281/5 i 281/51 o łącznej powierzchni 2829 m2, B - tereny mieszkaniowe, dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00042550/0 w wysokości 327/8392. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 4,00 m2.

Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 78.400,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości lokalowej odbył się w dniu 24 maja 2022 r. natomiast drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości lokalowej odbył się w dniu 21 września 2022 r. – oba zakończyły się wynikiem negatywnym.

1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upłynął 7 grudnia 2022 r. (dot. dz. nr 13/13 i 76/4), 7 października 2022 r. (dot. dz. nr 162/7 i 14/10) oraz 9 marca 2022 r. (dot. nieruchomości lokalowej) i w tych terminach nie wpłynął żaden wniosek.

3. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r. od godz. 9:00 (dz. nr 13/13 – 9:00, dz. nr 76/4 – 9:15, dz. nr 162/7 – 9:30, dz. nr 14/10 – 9:45, nieruchomość lokalowa położona w m. Kościelec 71/7, gm. Pakość – 10:00) – w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

4. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości: 
3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) – dot. dz. nr 13/13;
7.800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100) – dot. dz. nr 76/4;
2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) – dot. dz. nr 162/7;
9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) – dot. dz. nr 14/10;
4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) – dot. nieruchomości lokalowej, położonej w m. Kościelec 71/7, gm. Pakość,

do dnia 24 lutego 2023 r.
– przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

6. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

7. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

8. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

9. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

10. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. Wszystkie koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi Nabywca.

12. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

13. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na koszt uczestnika przetargu.

14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88 oraz (52) 307 04 87.

15. Oględziny nieruchomości lokalowej można dokonać w obecności przedstawiciela Gminy Pakość (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu), natomiast oględzin nieruchomości gruntowych można dokonywać indywidualnie, bez konieczności obecności przedstawiciela Gminy Pakość.

16. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń


Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 25 stycznia 2023 r. Zdjęto w dniu...........................

{mapa_Mielno} (178kB) pdf {mapa_Lacko} (282kB) pdf {mapa_Radłowo} (244kB) pdf {mapa_Ludkowo} (300kB) pdf {oświadczenie_małżonka} (6kB) word
metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (25 stycznia 2023, 12:40:52)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (8 marca 2023, 14:42:58)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 229