Uchwała nr XVII/198/2016Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 listopada 2016w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 318/1, położonej przy ul. Różanej w Pakości, stanowiącej współwłasność osób fizycznychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.[1]) oraz art. 6 pkt 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XVII/198/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 318/1, położonej przy ul. Różanej w Pakości, stanowiącej współwłasność osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.[1]) oraz art. 6 pkt 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 318/1, o pow. 72 m2, KW nr BY1I/00045372/9, obręb 3, położonej przy ul. Różanej w Pakości,
z przeznaczeniem na realizację celu publicznego
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016r. poz. 65, 1250, 1271 i 1579.

 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr XVII/198/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 318/1, położonej przy ul. Różanej w Pakości, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
 
Niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 318/1,
o pow. 72 m2, KW nr BY1I/00045372/9, położona w obrębie 3 - ul. Różana w Pakości, stanowi współwłasność osób fizycznych.
 Z uwagi na realizację celu publicznego jakim zgodnie z  art. 6 pkt  3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) jest budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń do przesyłania ścieków – przepompownia ścieków, zasadnym jest nabycie ww. nieruchomości gruntowych przez Gminę Pakość.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 11:32:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 373