Uchwała nr II/9/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz 885 z późn. zm.[2])

Uchwała nr II/9/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz 885 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XXX/280/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie  zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, § 1otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu, na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 426 208,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiem złotych 00/100) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś".  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  
Jerzy Joachimiak

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i  1318 oraz z 2014r. poz. 379 i  1072.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i  1646 oraz z 2014r. poz. 379,  911 i  1146.
 

 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały Nr II/9/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014r.
 
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie  zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z uzyskania niższej oferty w przeprowadzonej procedurze przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m.Wielowieś". Zadanie realizowane było w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznana pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości wskazanej w treści uchwały.
 
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.). Zgodnie z ich treścią, do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte. Uchwały rady gminy zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
 
Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Udział w sesji Rady Miejskiej w Pakości wzięło 15 radnych, co stanowi 100% składu. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych, przeciwnych podjęciu uchwały było 0 radnych.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2015, 11:56:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655