Zarządzenie nr 282/2017BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 17 listopada 2017zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Zarządzenie nr 282/2017
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 17 listopada 2017


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/214/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017r., uchwałą Nr XX/227/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017r., uchwałą Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r., uchwałą Nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r., uchwałą Nr XXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 września 2017r. oraz uchwałą Nr XXV/264/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 października 2017r., wprowadzić następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
zwiększenie planu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 2 532,00 zł,
zmniejszenie planu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 42 119,00 zł,
zmniejszenie planu dotacji w dziale 855 Rodzina na kwotę 46,90 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
zwiększenie o kwotę 2 532,00 zł,
zmniejszenie na kwotę 42 165,90 zł,
przeniesienie na kwotę 122 843,22 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 39 444 333,36 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 36 413 399,40 zł, w tym:
a) dochody własne 17 822 026,17 zł,
b) subwencje 6 044 090,00 zł,
c) dotacje celowe 12 547 283,23 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 81 210,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 030 933,96 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 636 135,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 826,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 385 972,96 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 305 934,85 zł."

4) § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 42 216 147,23 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 35 139 875,72 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 21 407 548,69 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 347 293,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 060 255,63 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 517 513,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 900 775,03 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 64 039,00 zł,
e) obsługa długu 250 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 076 271,51 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 050 576,51 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 617 563,24 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 25 695,00 zł.”

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 771 813,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 836 933,00 zł, pożyczek w wysokości 660 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1 274 880,87 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

8) załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r. określono w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 oraz 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (1218kB) pdf


UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 282/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 17 listopada 2017r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2017r., wynika z konieczności:
- zwiększenia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017r. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 1 186,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art. 17 ust, 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększenia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017r. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 1 346,00 zł na podstawie sprawozdania ”Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017r. – zadania zlecone (gminy)” z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- zmniejszenia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2017 z dnia 31 października 2017r. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 41 819,00 zł w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy z 31 października 2017r. Nr WPS.VIII.3112.348.2017,
- zmniejszenia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2017 z dnia 15 listopada 2017r. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 300,00 zł w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2017r. Nr WPS.VIII.3112.389.2017,
- zmniejszenie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 z dnia 15 listopada 2017r. w dziale 855 Rodzina o kwotę 46,90 zł w związku z rozliczeniem wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- przeniesienia w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 11 000,00 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z usługą wykonania zmiany projektu organizacji ruchu na drodze gminnej oraz wykonania naprawy mostu drogowego w m. Dziarnowo,
- przeniesienia w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 101 891,00 zł w związku z zabezpieczeniem planu na wydatki na szkolenia, ubezpieczenia majątku gminy, wynagrodzenie pracowników,
- przeniesienia w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne na kwotę 3 448,22 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na akcje ratownicze członków Ochotniczej Straży Pożarnej,
- przeniesienia w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1 400,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla dzieci, opłaty za telefon,
- przeniesienie w dziale 855 Rodzina na kwotę 830,00 zł zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia, przeniesienia w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 4 274,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a także w ramach funduszu soleckiego sołectwa Jankowo i Rycerzewo.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017r. Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 grudnia 2017, 13:32:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435