Uchwała nr XXXIX/392/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 13 grudnia 2022w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2023–2034Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)

Uchwała nr XXXIX/392/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 13 grudnia 2022


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2023–2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2023–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2023-2034, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Pakości do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnić Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych Konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/286/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2022–2034, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr XXXI/312/2022 z dnia 29 marca 2022r., Nr XXXII/326/2022 z dnia 31 maja 2022r., Nr XXXIII/336/2022 z dnia 23 czerwca 2022r., Nr XXXV/361/2022 z dnia 27 września 2022r., Nr XXXVI/378/2022 z dnia 27 października 2022r. oraz Nr XXXIX/395/2022 z dnia 13 grudnia 2022r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Załączniki (4990kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tomasz Oset


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2023–2034.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej Gminy Pakość w określonym horyzoncie czasowym, a także jest instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 grudnia 2022, 07:44:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35