Uchwała nr XXXII/228/06Rady Miejskiej w Pakościz dnia 22 czerwca 2006w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półroczeNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) oraz art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm. 2)

Uchwała nr XXXII/228/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) oraz art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm. 2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Opracować informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze, z podziałem na Bibliotekę oraz Ośrodek Kultury i Turystyki,
w następującej formie:

 • Tabelarycznej, z wyszczególnieniem planu i wykonania przychodów i rozchodów według źródeł ich powstawania.
 • Opisowej, uwzględniając w szczególności:
  poziom realizacji przychodów, wyodrębniając:
  • dotację z budżetu,
  • wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  • środki otrzymane z innych źródeł,

poziom realizacji rozchodów według źródeł finansowania, uwzględniając
w szczególności:

  • wynagrodzenia, w tym:
   • wynagrodzenia pracowników Instytucji Kultury,
   • pozostałe,
  • usługi obce,
  • koszty bieżącego funkcjonowania,
  • remonty,
  • inwestycje,

stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze, w terminie do dnia 31 sierpnia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Instytucji Kultury.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz


__________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420
oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319.


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/228/06
Rady Miejskiej
z dnia 22 czerwca 2006r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półroczeu, którą należy przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia
31 sierpnia.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 198 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 sierpnia 2006, 07:50:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3646