Zarządzenie nr 250/13 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 31 lipca 2013w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych

Zarządzenie nr 250/13
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 lipca 2013


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych

Na podstawie  art.  31  ustawy   z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w  związku  z § 5  ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U., poz. 818) zarządza się, co następuje:
 
§1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników:
  • uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w: klasach I – III lub V szkoły podstawowej i w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.
  • uczniom słabowidzącym, niedosłyszącym, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku wystąpienia jednej z ww. niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), realizującym w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

    do dnia 6 września 2013 r. 
§2. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu materiałów dydaktycznych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym do dnia 6 września 2013 r.

§3. 1.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Pakość.
2.Wnioski, o których mowa w §1 i §2 składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Burmistrz Pakości  
 Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 sierpnia 2013, 10:11:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1835