Zarządzenie nr 77/11 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 13 października 2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Zarządzenie nr 77/11
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 października 2011


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[2]) zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 36 327,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 36 327,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
 
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 31 770 116,72 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 24 225 458,72 zł
  a) dochody własne 14 718 687,00 zł
  b) subwencje 5 350 970,00 zł 
  c) dotacje celowe 4 155 801,72 zł
  w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 624 017,72 zł 
 2. dochody majątkowe w kwocie 7 544 658,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 6 907 739,00 zł
  w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3  6 672 604,00 zł        
  b) dochody ze sprzedaży majątku 632 834,00 zł      
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 4 085,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
”§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2011 rok w wysokości 35 914 324,72 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 23 476 873,72 zł
  a) wydatki jednostek budżetowych 17 506 766,00 zł                       
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 138 979,40 zł
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 367 786,60 zł                        
  b) dotacje na zadania bieżące 933 505,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 416 406,72 zł 
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3  171 536,00 zł         
  e) obsługa długu 448 660,00 zł 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 12 437 451,00 zł
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 437 451,00 zł
  w tym: programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3” 9 244 900,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
c) Deficyt budżetu w kwocie 4 144 208,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • kredytów w kwocie  2 376 295,00 zł  
 •  wolnych środków w kwocie 1 767 913,00 zł  
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok określono w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Załącznik nr 1 (92kB) pdf
Załącznik nr 2 (92kB) pdf  
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.
 


 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 77/11
Burmistrza Pakości
z dnia 13 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok  
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2011r. wynika z konieczności:
 • zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 36 327,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2011/19 z dnia 10 października 2011r., z tego kwota 6 939,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2011r., natomiast kwota 29 388,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2011 rok. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 października 2011, 09:53:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1967