Uchwała nr III/16/2018RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 grudnia 2018w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2))

Uchwała nr III/16/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 38 792 052,70 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 36 054 657,02 zł, w tym:
a) dochody własne 19 547 206,00 zł,
b) subwencje 7 106 240,00 zł,
c) dotacje celowe 9 401 211,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 171 435,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 737 395,68 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 067 395,68 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 395,68 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 38 792 052,70 zł w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 35 682 533,71 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 24 142 420,79 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 595 491,43 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 546 929,36 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 546 500,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 480 128,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 200 775,92 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 109 518,99 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 004 518,99 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 557 643,10 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 105 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 820 739,11 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 820 739,11 zł, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 820 739,11 zł.

§ 5. Planowane zadania inwestycyjne na 2019r. określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 238 037,94 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75 200,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 99 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 234 143,34 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z złącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 820 739,11 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab

Załączniki (2549kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.UZASADNIENIE
do uchwały Nr III/16/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2019 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych Rady Miejskiej oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn.zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2019, 10:24:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 566