Zarządzenie nr 434/2023Burmistrza Pakościz dnia 9 lutego 2023w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.

Zarządzenie nr 434/2023
Burmistrza Pakości
z dnia 9 lutego 2023


w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.


Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy oraz uchwałą Nr XXXII/219/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pakości uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 123/2020 Burmistrza Pakości z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość. 


załącznik (272kB) pdf


Burmistrz Pakości  
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
 
 
Podstawą podjęcia niniejszego zarządzenia jest powierzenie Burmistrzowi Pakości przez Radę Miejską w Pakości uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość oraz pismo Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. z dnia 1 lutego 2023 r. o zmianę opłaty za składowanie odpadu o kodzie 19 12 12.
Regulacja wysokości opłat dokonywana jest z uwzględnieniem propozycji stawek przedstawionych przez podmiot zarządzający składowiskiem oraz wzrostu stawek opłat za korzystanie ze środowiska. 

Burmistrz Pakości  
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Hanna Ryterska (16 lutego 2023, 14:15:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22