Zarządzenie nr 259/09 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 6 listopada 2009w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Zarządzenie nr 259/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 6 listopada 2009


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 w związku z art. 173 ust. 5  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 49 473 zł 
 • przyjąć środki  dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 15 000 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
 • rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 19 800 zł   
 • dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych:    
  • zwiększeń na kwotę 64 473 zł 
  • przeniesień na kwotę 11 500 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
 
Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 22 459 662,35 zł, w tym:
 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 20 976 049,35 zł 
  • dochody własne 11 309 869,00 zł
  • subwencja 5 724 866,00 zł
  • dotacje celowe 3 941 314,35 zł 
 • dochody majątkowe w kwocie 1 483 613,00 zł  
  • dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1 280 379,00 zł
  • dochody ze sprzedaży majątku 202 000,00 zł
  • dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  1 234,00 zł 
b) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
Wydatki budżetu gminy w wysokości  25 111 954,35 zł
 • wydatki bieżące w kwocie 20 686 304,35 zł, w tym na: 
  • wynagrodzenia i pochodne 9 883 445,68 zł
  • dotacje 851 215,00 zł
  • obsługa długu 242 437,00 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie 4 425 650,00 zł, 
 • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 425 650,00 zł
c) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 122 569 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 846 504 zł 
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 276 065 zł 
d) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok określono  w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (94kB) pdf
Załącznik nr 2 (115kB) pdf
Załącznik nr 3 (36kB) pdf


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,  z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,  Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317,  Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.  
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 259/09
Burmistrza Pakości
z dnia 6 listopada 2009r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2009r. wynika z konieczności:
 • zwiększenia planu dotacji celowych na 2009r. zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-64/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2009r. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 49 473 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2009r., 
 • dokonania przeniesień w dziale 710 Działalność usługowa, na kwotę 9 500 zł,w związku z zamiarem wykonania koncepcji programowo-technicznej budowy kanalizacji w celu wykonania niezbędnych zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pakość, 
 • rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 19 800 zł w związku z podsumowaniem obchodów 650-lecia miasta Pakości, 
 • dokonania przeniesień w dziale 801 Oświata i wychowanie, na kwotę 2 000 zł, zgodnie  z pismem Dyrektora Gimnazjum w  Pakości, w związku z koniecznością pokrycie planowanych kosztów studiów podyplomowych w grudniu br., 
 • zwiększenia planu dotacji celowych na 2009r. zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-62/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2009r. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn.zm.). 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), zgodnie z którym utworzoną w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwą celową i ogólną dysponuje Burmistrz oraz art. 188 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów  i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 listopada 2009, 08:21:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2203