Uchwała nr XL/401/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2022w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2023 rokNa podstawie art. 18a ust. 1, 4 i 5 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[1]) oraz § 4 ust. 3 załącznika Nr 6 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r. poz. 5448)

Uchwała nr XL/401/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2023 rok

Na podstawie art. 18a ust. 1, 4 i 5 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[1]) oraz § 4 ust. 3 załącznika Nr 6 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r. poz. 5448)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2023 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (100kB) pdf
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.  
 
 

Uzasadnienie 
1. Przedmiot regulacji:  
Uchwała dotyczy zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2023 rok.  
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18a ust. 1, 4 i 5 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zgodnie z którym rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołując komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania przedmiotowej komisji określa statut gminy. Komisja podlega radzie gminy, przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności.
W myśl § 4 ust. 3 załącznika Nr 6 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą Nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r. poz. 5448) Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy i kontroli zatwierdzonego przez Radę na sesji grudniowej roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Komisja Rewizyjna jest organem Rady Miejskiej w Pakości powołanym do przeprowadzania kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Na końcu każdego roku kalendarzowego przedkłada Radzie do akceptacji plany pracy na rok następny.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2023, 09:14:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28