Zarządzenie nr 190/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 2 września 2020w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 190/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 2 września 2020


w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1. Wyznaczam Panią Marzannę Nadolską - nauczyciela dyplomowanego, do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości w przypadku jego nieobecności.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Pakości 
Zygmunt Groń

 
 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 190/2020
Burmistrza Pakości
z dnia 2 września 2020 r.
 
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021  
 
Zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.
Z uwagi na fakt, że w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości nie utworzono stanowiska wicedyrektora, wyznaczenie nauczyciela zastępującego Dyrektora w przypadku jego nieobecności jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 września 2020, 07:51:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178