Zarządzenie nr 171/2012 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 27 sierpnia 2012w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2012r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2012r.

Zarządzenie nr 171/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 sierpnia 2012


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2012r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2012r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.[1]) w związku z uchwałą Nr XXXII/290/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zarządzam, co następuje:  
 
§ 1.  Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2012r., w  brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Przyjąć  informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), w  brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za pierwsze półrocze 2012r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2012r., w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5. Przedstawić informacje wymienione w § 1, 2, 3 oraz 4 w terminie do dnia 31 sierpnia 2012r. Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (1917kB) pdf
Załącznik nr 2 (452kB) pdf
Załącznik nr 3 (682kB) pdf
Załącznik nr 4 (485kB) pdf  

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.    
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 171/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 27 sierpnia 2012r.
 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2012r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz  informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2012r.
 
Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) Burmistrz Pakości przedstawia Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2012r.,  informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy oraz informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2012r., w terminie do dnia 31 sierpnia 2012r.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 września 2012, 14:58:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2314