Uchwała nr XVII/193/2016RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2016w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2017rNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2016r. poz. 617 z późn. zm.2))

Uchwała nr XVII/193/2016
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2017r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2016r. poz. 617 z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, będącą podstawą naliczania podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Pakość, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M. P. z 2016r. poz. 993) z kwoty 52,44 za 1 dt do kwoty 43,50 za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/193/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2017r.

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem ustalenia 1 dt żyta, będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2017 rok. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2016r. poz. 617 z późn.zm.) średnia cena skupu żyta jest ogłaszana corocznie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M. P. z 2016r., poz 993) cena ta wynosi 52,44 zł za 1 dt.
Ogłoszona średnia cena skupu żyta na rok 2017 w znacznym stopniu obciążyłaby podatników podatku rolnego, w związku z powyższym Rada Miejska w Pakości korzystając z uprawnień wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, obniża średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok na terenie Gminy Pakość do kwoty 43,50 za 1 dt.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2017, 13:53:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442