Zarządzenie nr 294/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 15 listopada 2021w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2022 – 2034

Zarządzenie nr 294/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 15 listopada 2021


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2022 – 2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2022 rok:
1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 39 412 546,69 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 38 832 546,69 zł, w tym:
a) dochody własne 23 104 240,97 zł,
b) subwencje 7 718 545,00 zł,
c) dotacje celowe 8 009 760,72 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 9 506,72 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,

2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 46 914 462,89 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 40 028 942,90 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 318 071,18 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 640 664,90 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 677 406,28 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 053 080,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 318 638,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 21 053,72 zł,
e) obsługa długu 318 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6 885 519,99 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 804 519,99 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 242 903,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 81 000,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 501 916,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 002 958,84 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 908 944,04 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 590 013,32 zł.

§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2022 – 2034.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2022–2034.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik - Projekt Budżetu Gminy na 2022 r. (10876kB) pdf
Załącznik - Projekt WPF na lata 2022-2034 (6515kB) pdf

Uchwała Nr 4/P/2021 RIO w Bydgoszczy z dnia 02.12.2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2022 rok (151kB) pdf
Uchwała Nr 4/WPF/2021 RIO w Bydgoszczy z dnia 02.12.2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość na lata 2022-2034 (152kB) pdf
Uchwała Nr 3/Dpr/2021 RIO w Bydgoszczy z dnia 02.12.2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2022 rok (138kB) pdf


Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie budżetu Gminy Pakość na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2034.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.) do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej. Zgodnie z art. 230 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 238 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Burmistrz Pakości do dnia 15 listopada 2021r. przedstawia Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 listopada 2021, 14:54:17)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (6 grudnia 2021, 11:29:16)
Zmieniono: Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 156