Uchwała nr XII/108/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 19 grudnia 2019w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Pakości przy ul. Św. Jana 14.Na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622 i 1690)

Uchwała nr XII/108/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Pakości przy ul. Św. Jana 14.

Na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622 i 1690)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Dom „Senior+” z siedzibą w Pakości przy ul. Św. Jana 14 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik (113kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Pakości przy ul. Św. Jana 14.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. W myśl art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.) rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn.zm.). Podlega również zgodnie z art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461, z późn. zm.) ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W nawiązaniu do Porozumienia Nr 10/2019/D z dnia 7 maja 2019 r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior+”, Gmina Pakość uzyskała w 2019 r. dotację w wysokości 288.000,00 zł. Środki przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środki własne gminy, przeznaczone zostały na remont i doposażenie pomieszczeń placówki wsparcia dziennego, która mieścić się będzie w budynku przy ul. Św. Jana 14 w Pakości.
Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 zasady funkcjonowania placówek opierają się na przepisach ustawy o pomocy społecznej.
Przedmiotowa uchwała reguluje sprawy związane z ponoszeniem opłat za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Pakości przy ul. Św. Jana 14. Opłata obejmuje korzystanie z miejsca pobytu, usługi tam świadczone oraz wyżywienie.
Proponowana miesięczna odpłatność jaka miałaby być ponoszona przez uczestnika uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 r. obowiązują następujące kwoty kryteriów dochodowych z pomocy społecznej:
1) dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł;
2) dla osoby w rodzinie – 528,00 zł.
Kryteria dochodowe zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata.
Zaproponowane w załączniku do uchwały szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Dom „Senior+” z siedzibą w Pakości przy ul. Św. Jana 14 uwzględniają priorytety społeczne, umożliwiając uczestnictwo w Dziennym Domu osobom o niskich dochodach lub trudnej sytuacji życiowej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy, a źródło jej finansowania stanowić będzie budżet Gminy Pakość oraz uzyskane dotacje pozabudżetowe.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 grudnia 2019, 10:30:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370