Uchwała nr XXVIII/264/2013RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 grudnia 2013w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznegoNa podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.1)) w związku z art. 5d i art. 5f ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.2))

Uchwała nr XXVIII/264/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.1)) w związku z art. 5d i art. 5f ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania
i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/255/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania
i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. z 2013 r., poz. 3719).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r.,poz. 645 i 1318.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r., poz.984 i 1238.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/264/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła definicję odbiorcy wrażliwego, któremu od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem administracji rządowej zleconym gminom. Zgodnie z ww. ustawą dodatek przyznaje wójt (burmistrz, prezydent) w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Zgodnie z ustawową definicją odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Postępowanie administracyjne z zakresu przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych należy do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości. W konsekwencji zarówno ze względu na usprawnienie postępowania w zakresie przyznawania dodatku energetycznego jak i ograniczenia kosztów związanych z tym postępowaniem za uzasadnione uznać należy upoważnienie Kierownika Ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw w przedmiotowym zakresie.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z którym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1.
Zgodnie z ustalonym orzecznictwem, uchwała wydana na podstawie art. 39 ust. 4 u.s.g. stanowi akt prawa miejscowego,gdyż przekazując kompetencje do władczego działania organowi upoważnionemu wywołuje także skutki na zewnątrz administracji, wiążąc nieokreślony krąg osób, potencjalnych stron postępowania administracyjnego w określonej kategorii spraw, wskazując inny niż określony w ustawie organ właściwy do wydawania decyzji administracyjnychw takich sprawach (tak – wyrok NSA w Warszawiez 28.10.2008r., I OSK 701/08, LEX nr 5115430.
Uchwała uchyla uchwałę nr XXVII/255/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2013 r., poz. 3719) dotkniętą wadą prawną w zakresie określenia chwili, w której akt prawny zacznie wiązać adresatów.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 stycznia 2014, 11:42:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1138