Uchwała nr III/17/2018RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 grudnia 2018w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.2))

Uchwała nr III/17/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2019–2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Pakości do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/287/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr XXVIII/296/2018 z dnia 6 lutego 2018r., Nr XXIX/307/2018 z dnia 27 marca 2018r., Nr XXX/319/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., Nr XXXI/332/2018 z dnia 26 czerwca 2018r., Nr XXXIII/349/2018 z dnia 27 września 2018r. oraz Nr II/6/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Michał Siembab


Załączniki (4536kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr III/17/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031

Podjęcie uchwały jest konieczne, w celu ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej Gminy Pakość w określonym horyzoncie czasowym. Dokument ten jest instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań. Stanowi również materiał informacyjny dla instytucji finansowych i nadzorujących na temat kształtowania się długu gminy w dłuższej perspektywie czasu.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.).

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2019, 14:41:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 447