Zarządzenie nr 363/10BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 27 października 2010w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2010r.

Zarządzenie nr 363/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 października 2010


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2010r.

Na  podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póżn.zm.[1]) postanawia się, co następuje:  
 
§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2010r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835.
 
Załącznik nr 1 (50kB) pdf
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 363/10
Burmistrza Pakości
z dnia 26 października 2010r.
 
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2010r.
   
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (29 października 2010, 13:12:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2588