Uchwała nr XXVII/242/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2009w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości w byłej Szkole Podstawowej w Radłowie, gmina PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2003 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXVII/242/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości w byłej Szkole Podstawowej w Radłowie, gmina Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2003 z późn. zm.2)


uchwala co następuje:

§1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy – Netia Spółka Akcyjna w Warszawie części nieruchomości o pow. 8,5 m², w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Radłowie, w której znajdują się urządzenia telekomunikacyjne będące własnością Spółki Akcyjnej Netia, a służące obsłudze telekomunikacyjnej wsi Radłowo i okolic na okres 5 lat, tj. od dnia 1 października 2009r. do dnia 30 września 2014r.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456 i Nr 104, poz. 708, Nr 200, poz. 1600 i Nr 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340 i Nr 98, poz. 817

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVII/242/09
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości w byłej Szkole Podstawowej w Radłowie, gmina Pakość.

Nieruchomość, tj. budynek byłej Szkoły Podstawowej w Radłowie położony jest w centralnej części wsi Radłowo, oznaczony numerem 30, będący własnością gminy Pakość. Mieści kaplicę wyznania rzymsko-katolickiego, pomieszczenia rekreacyjne dla LZS Radłowo, świetlicę wiejską, w której funkcjonuje Centrum Kształcenia na Odległość wraz z punktem przedszkolnym oraz centralę urządzeń telekomunikacyjnych będącą własnością Spółki Akcyjnej Netia, służącą obsłudze telekomunikacyjnej wsi Radłowo i okolic. Centrala, o której mowa, zajmuję pomieszczenie o powierzchni 8,5 m². Dzierżawa będzie kontynuacją dotychczasowych umów wynajmu i obejmuje okres od 1 października 2009r. do 30 września 2014r. Podstawą naliczania czynszu jest Zarządzenie Burmistrza Nr 227/06 z 27 czerwca 2006r., w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących własność gminy Pakość (kwota zwiększona o podatek VAT). Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. Zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2003 z póź. zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 grudnia 2009, 12:07:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2267