Uchwała nr VI/42/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 26 kwietnia 2007w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości za 2006 r.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2006 rok i zapoznaniu się z treścią Uchwały Nr 11/S/2007 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz opinii Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu Gminy Pakość za rok 2006,

Uchwała nr VI/42/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 kwietnia 2007


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości za 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2006 rok i zapoznaniu się z treścią Uchwały Nr 11/S/2007 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz opinii Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu Gminy Pakość za rok 2006,


uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić Burmistrzowi Pakości absolutorium za 2006 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VI/42/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości za 2006 r.

1. Rada Miejska w Pakości rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2006r.

planowane dochody 16 748 281,00 zł
planowane wydatki 19 249 531,00 zł
deficyt 2 501 250,00 zł

wykonane dochody 16 690 829,73 zł
wykonane wydatki 18 469 080,84 zł
deficyt 1 778 251,11 zł

2. Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie Miejskiej wniosek o udzielenie absolutorium
dla Burmistrza Pakości.

3. Rada Miejska zapoznała się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pakości sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2006 rok oraz uchwałą dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pakości za 2006r.

4. Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Udział w sesji Rady Miejskiej w Pakości wzięło 15 radnych, co stanowi 100 % składu. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych, przeciwnych podjęciu uchwały było 0 radnych.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 lipca 2007, 12:50:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4428