Uchwała nr IV/26/2003Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 lutego 2003w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet Rady Miejskiej w PakościNa podstawie art. 25 ust. 4 - ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Uchwała nr IV/26/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego 2003


w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 25 ust. 4 - ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustalić radnym Rady Miejskiej w Pakości miesięczne diety w wysokości:

a) Przewodniczący Rady - 960,00 zł,
b) Wiceprzewodniczący Rady - 350,00 zł,
c) Przewodniczący Komisji Rady - 300,00 zł,
d) Radny - 250,00 zł.

2. W przypadku zbiegu prawa do kilku diet z racji pełnienia przez radnego różnych funkcji w organach Rady, radny pobiera dietę wyższą, z jednego tytułu.

3. Nie złożenie oświadczenia i informacji majątkowej przez radnego w terminach określonych w ustawie o samorządzie gminnym, powoduje utratę diety do czasu złożenia takiego oświadczenia i informacji.

§ 2

1. Jeżeli radny nie bierze udziału w pracach Rady lub jej organów, z miesięcznej diety dokonuje się potrąceń, w następujących wysokościach:

a) za każdą nieobecność na sesji Rady po 50 %,
b) za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji po 25 %.

2. W przypadku zbiegu w danym miesiącu potrąceń z różnych tytułów, o których mowa w ust. 1, potrąceniu podlega dieta faktycznie pobierana przez radnego, do wyczerpania całej kwoty pobieranej miesięcznie diety.

 § 3

Diety wypłaca się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.

§ 4

W trakcie kadencji Rada może dokonywać zmian wysokości i zasad wypłacania diet, poprzez podjęcie stosownej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                              w Pakości
                                          Ryszard Kuflewicz

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr IV/26/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego


w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Pakości


       Zgodnie z art. 25 ust. 4 - ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
       Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektóryych ustaw /Dz. U. nr 110 poz. 1255 z późn. zm./.
       Ponadto w formie rozporządzenia Rady Ministrów określona została maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy.
Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
       Wskazać ponadto należy, iż zgodnie z art. 24 k ustawy niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w art. 24 h ust. 4 i 5, oświadczeń, o których mowa w art. 24 j ust. 2, w terminie określonym w art. 24 j ust. 3 przez radnego powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia lub informacji.

 

 

                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                               w Pakości
                                          Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (23 czerwca 2003, 13:52:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3907