Uchwała nr XIX/168/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2008w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Pakość na lata 2008 - 2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.2)

Uchwała nr XIX/168/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Pakość na lata 2008 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Pakość na lata 2008 – 2015 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XIX/168/08
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Pakość na lata 2008 - 2015.

W związku z uruchomieniem przez Europejski Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość pozyskiwania środków finansowych na różnego rodzaju działania. W ramach PO KL Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” możliwa jest realizacja projektów systemowych przez OPS-y. Zgodnie z wytycznymi PO KL głównym narzędziem realizacji tego programu mają być kontrakty socjalne i programy aktywności lokalnej (PAL).

PAL skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni: dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. Głównym celem PAL jest praca z grupami znajdującymi się w niekorzystnym położeniu (wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym) oraz ich otoczenia.

W świetle ustawy o pomocy społecznej program jest realizowany na podstawie art. 110 ust. 10, zgodnie z którym rada gminy, biorąc pod uwagę potrzebę w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. Dokument ten stanowi uzupełnienie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pakość na lata 2008 – 2015”. Przyjęte w Programie koncepcje są zgodne z założeniami zawartymi w ogólnopolskich i regionalnych dokumentach strategicznych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2008, 12:31:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2585