Uchwała nr X/95/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie gminy Pakość”Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1]) oraz art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.[2])

Uchwała nr X/95/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie gminy Pakość”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1]) oraz art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje: 
   
§ 1. W załączniku do uchwały Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie gminy Pakość” dokonać następujących zmian:
1) w tabeli zamieszczonej w rozdziale IV - Zadania na rok 2015 – Zadania własne gminy (art.41 ustawy):
a) cel II pkt 6 - koszty działania w wysokości „15 000,00 zł” zastąpić  kosztami działania w wysokości „17 550,00 złotych”,
b) cel II  pkt 7 - koszty działania w wysokości „27 000,00 zł” zastąpić  kosztami działania w wysokości  „29 850,00 złotych” ,
c) cel VI pkt 3 - koszty działania w wysokości „6 500,00 zł” zastąpić  kosztami działania w wysokości  „7 600,00 złotych” ,
2) w rozdziale V – Postanowienia końcowe – słowa: „razem planowane wydatki:
152 481,00 złotych”, zastąpić słowami: „razem planowane wydatki: 158 981,00  złotych”. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
                                              
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  
Przewodniczący
Rady Miejskiej  w Pakości
Jerzy Joachimiak


[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1890.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1893 i 1916.

 
 

UZASADNIENIE  

do uchwały nr X/95/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 grudnia 2015 r.
 
zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie gminy Pakość” 
 
Uzasadnieniem podjęcia przedmiotowej uchwały jest zwiększenie środków na realizację Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości w 2015 r. z uwagi na uzyskanie większych wpływów ze środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r. niż planowane. Środki te przeznacza się na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości, świetlic opiekuńczo-profilaktycznych oraz na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości.
Podstawę prawną powyższej uchwały stanowi art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), zgodnie z którym realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych „jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy”.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 stycznia 2016, 13:13:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 441