Zarządzenie nr 1/04 Burmistrza Pakości z dnia 8 stycznia 2004w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości

Zarządzenie nr 1/04
Burmistrza Pakości
z dnia 8 stycznia 2004


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości

Na podstawie art.41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr  147, poz.1231 i Nr 167, poz.1372 oraz z  2003 r.  Nr 80, poz.719 i Nr 122, poz.1143)

zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołać Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości   w następującym składzie:

 1. Maria Hanasz
 2. Andrzej Hanasz
 3. Bożena Jóźwiak
 4. Jerzy Joachimiak
 5. Justyna Kończal
 6. Ewa Lewandowska
 7. Andrzej Łuba
 8. Maria Orzechowska
 9. Anna Serwach
 10. Barbara Wesołowska-Barczak
 11. O. Gracjan Landowski

§ 2 
Komisja działa w oparciu o regulamin pracy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 
Uchyla się Zarządzenie Nr 10 Burmistrza  Pakości z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Pakości.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 1/04
Burmistrza Pakości 
z dnia 8 stycznia 2004 r.

w sprawie powołania  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości.

Z uwagi na zmiany osobowe  w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości  należało ,zgodnie z przepisami, wydać przedmiotowe zarządzenie.
O. Gabriel Kiliński został przeniesiony  do innej parafii. Komisja  natomiast wnioskowała o rozszerzenie składu o osobę Pana Jerzego Joachimiaka .

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2009, 11:46:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4104