Zarządzenie nr 208/06 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 10 kwietnia 2006w sprawie zasad powierzania mienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Pakości

Zarządzenie nr 208/06
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 kwietnia 2006


w sprawie zasad powierzania mienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Pakości

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.¹) oraz art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.²)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powierzenie mienia pracownikowi następuje po inwentaryzacji przeprowadzonej z jego udziałem lub z udziałem osoby przez niego wskazanej oraz z udziałem właściwego kierownika referatu.
 
§ 2. 1. Potwierdzeniem powierzenia mienia pracownikowi jest dokument stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. W dokumencie, o którym mowa w ust. 1 należy w szczególności wymienić rodzaj, ilość, stan oraz wartość powierzonego mienia. Dokument ten podpisują osoby biorące udział w inwentaryzacji.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz dokumentu otrzymuje właściwy Kierownik Referatu, drugi - pracownik, któremu mienie jest powierzane, natomiast trzeci egzemplarz przekazywany jest niezwłocznie do komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy kadrowe.

§ 3. 1. Pracownicy zobowiązani są do rozliczenia się z powierzonego mienia na każde żądanie pracodawcy.

2. Rozliczenie się z powierzonego mienia rozumiane jest jako wykazanie, że znajduje się ono w posiadaniu pracownika lub zwrot mienia pracodawcy.

§ 4. W razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, któremu powierzono mienie lub przeniesienia takiego pracownika do innej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Pakości, inwentaryzację należy przeprowadzić niezwłocznie, nie później niż w dniu rozwiązania stosunku pracy lub przeniesienia takiego pracownika do innej komórki organizacyjnej.

§ 5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, któremu powierzono mienie, Kierownik Referatu, na podstawie stosownych dokumentów (np. protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji), stwierdza fakt rozliczenia mienia, jak również jego nierozliczenia, dokonując odpowiedniego wpisu w karcie obiegowej.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal 

_____________________________
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz.1252 i Nr 240, 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398.
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2009, 11:17:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3224